Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, todėl prašome susipažinti su šia ADMA parduotuvių ir el. parduotuvės privatumo politika. Šioje privatumo politikoje numatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis ADMA parduotuvių ir ADMA.LT siūlomomis paslaugomis.

ADMA.LT – tai UAB „ADMA“,
juridinio asmens kodas 302723049,
buveinės adresas, Raudondvario pl. 78, LT-47182 Kaunas
valdoma internetinė parduotuvė ADMA.LT, esanti adresu www.ADMA.LT 

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., Jūsų vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

Kad UAB „ADMA“ galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, UAB „ADMA“ reikia tam tikrų asmens duomenų. UAB „ADMA“ įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. UAB „ADMA“ imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei vidinę tvarką.

UAB „ADMA“ įsipareigoja gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Taigi, šioje privatumo politikoje aprašome, kaip ir kur UAB „ADMA“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kokios numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis ADMA siūlomomis paslaugomis.

Su šia privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu ADMA parduotuvėse arba internetinėje parduotuvėje ADMA.LT Apie visus būsimus privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Jus visuomet būsite informuoti naująją privatumo politikos redakciją paskelbiant ADMA.LT, ir sudarant techninę galimybę Jums pirmą kartą jungiantis prie ADMA.LT esant naujai privatumo politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.

1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

 • užtikrinti pirkimo ADMA.LT proceso sklandumą ir, kad aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus;
 • bendrauti su klientais, atsakyti į užduodamus klausimus;
 • užtikrinti, kad klientų informacija būtų tiksli ir atnaujinta;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti;
 • susisiekti su klientais, jei pirkiniai buvo pamiršti arba buvo aptikta nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais;
 • lojalumo programos vykdymo ir administravimo tikslais;
 • akcijų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais;
 • paslaugų teikimo tikslais;
 • užtikrinti asmenų ir turto apsaugą;
 • įdarbinimo ir vidaus administravimo tikslais.

2. Renkamų asmens duomenų kategorijos

UAB „ADMA“ tvarko asmens duomenis, kad galėtų administruoti pirkimo procesą ir vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus (įvykdyti pirkimą, suteikti paslaugą vykdyti lojalumo programą, vykdyti žaidimą ir kt.,). ADMA.LT elektroninėje parduotuvėje ar ADMA parduotuvėse. Norint užsiregistruoti ir pirkti ADMA.LT elektroninėje parduotuvėje, yra privaloma pateikti šią, žemiau nurodytą, informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, nėra galimybės vykdyti pirkimo proceso, taip pat UAB „ ADMA“ negali parduoti prekių arba suteikti paslaugų, kai tokie duomenys yra būtini prekių pardavimui ar paslaugos suteikimui. UAB „ ADMA “ parduodama prekes ir teikdama paslaugas renka šiuos asmens duomenis.

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • El. pašto adresas;
 • Adresas;
 • Mobiliojo telefono numeris.

UAB „ ADMA“ asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų, kai sudarote su Mumis sutartis savo vardu ar atstovaudami kitą asmenį, atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV) ar kitu būdu kreipiatės į Mus, bendraujate su Mumis per socialinius tinklus ar stebite Mūsų veiklą socialiniuose tinkluose. Su Jumis susiję duomenys taip pat gali būti automatiškai generuojami, kai naršote Mūsų interneto svetainėje arba Mūsų administruojamose socialinių tinklų paskyrose.

Pirkimo proceso metu registruojantis ADMA.LT parduotuvėje, Jus patvirtinate, kad nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jus esate sulaukę 16 metų amžiaus. Jūs esate atsakingi, kad Jūsų pateikiami Asmens duomenys būtų teisingi.

Jūsų kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) mes naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas, taip pat teikdami tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu patvirtinate savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti arba neišreiškiate prieštaravimo dėl tokių pasiūlymo gavimo.

2.1. Asmens duomenų tvarkymas lojalumo programos vykdymo ir administravimo tikslu

ADMA gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis lojalumo programos vykdymo tikslu. Įsigydami ADMA lojalumo kortelę, Jūs pateikiate mums šiuos lojalumo programai vykdyti ir administruoti reikalingus duomenis: vardą ir pavardę, amžius, elektroninį paštą, adresą, telefono numerį, ir sutinkate, kad mes tvarkytume šiuos Jūsų duomenis.

Jei nesutinkate su privatumo politika, nepateikiate duomenų ar reikalaujate nutraukti duomenų tvarkymą, tai gali reikšti, kad negalėsite toliau naudoti ADMA lojalumo kortelės ir (ar) toliau dalyvauti ADMA lojalumo programoje arba negalėsime Jums suteikti visų arba dalies pageidaujamų paslaugų ir užtikrinti visų ADMA lojalumo programos privalumų bei naudų.

Mes taip pat renkame ir sisteminame informaciją apie prekes, kurias įsigyjate naudodamiesi ADMA lojalumo kortele. Tai suteikia mums galimybę kuo geriau Jus pažinti ir pateikti tik Jums aktualius bei Jūsų poreikiams pritaikytus asmeninius pasiūlymus.

2.2. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tiesioginės rinkodaros tikslu Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, tel. numerį, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, atvaizdą, pirkimo istoriją. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas užsisakant Mūsų naujienlaiškį bei popierinėje sutikimo formoje išreiškiant sutikimą jį pažymint varnele. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Mumis sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Mūsų.

Mes galime siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei davėte sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokamai ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių jie neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

2.3. Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo UAB „ADMA“ tikslu

Potencialūs UAB „ADMA“ darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Mums pateikia tokius asmens duomenis, kaip: CV, vardas, pavardė, kontaktinė informacija ir kt. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto žodžiu metu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Mus kreipiasi elektroniniu paštu). Taip pat potencialūs darbuotojai su jų asmens duomenų tvarkymu gali susipažinti šioje privatumo politikoje.

Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Mūsų skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo tikslu.

Jeigu Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Mūsų skelbiamą poziciją, Jūsų pateikti asmens duomenys sunaikinami.

Jūsų, kaip atrinkto potencialaus darbuotojo, asmens duomenys gali būti saugomi būsimų UAB „ ADMA“ darbuotojų atrankų tikslu tik gavus Jūsų sutikimą. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, Jūs galite bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią susisiekdamas su mumis internetinėje svetainėje ADMA.LT nurodytu telefonu ar el. paštu.

Tais atvejais, kai Mums pateikiate Jus rekomendavusio asmens asmens duomenis, esate atsakingas už šio asmens informavimą apie jo asmens duomenų pateikimą Mums ir supažindinimą su šia privatumo politika.

2.4. Asmens duomenų tvarkymas asmenų ir turto apsaugos tikslu (vaizdo stebėjimas)

Vaizdo stebėjimas vykdomas ADMA prekybos vietose. Vaizdo stebėjimas vykdomas UAB „ ADMA” ir asmenų apsaugos tikslu, teisėto UAB „ ADMA” interesų pagrindu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, UAB „ ADMA” turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir esant būtinybei perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Mūsų patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Mūsų darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai.

Jūs turite teisę peržiūrėti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę. Jūsų prašymu gali pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas Jūsų pateiktoje arba Mūsų laikmenoje.

Gavus Jūsų prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, be Jūsų, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įraše matomi tretieji asmenys nuasmeninami (užtušuojami), o kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, retušuojama ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti dauginami tik gavus UAB „ ADMA” sutikimą.

2.5. Asmens duomenų tvarkymas pokalbių turinio patikrinimo ir teikiamų paslaugų kokybės kontrolės tikslu (pokalbių įrašymas)

Siekdami patvirtinti pokalbių turinį ir užtikrinti Mūsų teikiamų paslaugų kokybės kontrolę, Mes tvarkomis tokius Jūsų asmens duomenis, kai Jūs susisiekiate su Mumis ADMA.LT nurodytais telefonų numeriais: vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, pokalbio data, pokalbio laikas, pokalbio trukmė, pokalbio įrašas. Pokalbio garso įrašas daromas gavus Jūsų sutikimą. Pokalbio įrašas saugomas 6 mėnesius nuo telefono skambučio užfiksavimo datos.

3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

UAB „ADMA“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga.

UAB „ADMA“ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti sudarytą sutartį, turint Jūsų sutikimą, kai tvarkyti asmens duomenis UAB „ADMA“ įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl UAB „ADMA“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Asmens duomenis tvarkome tik esant vienam ar keliams teisėto tvarkymo pagrindams:

 •  siekiant užtikrinti paslaugų teikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį);
 • gavus Jūsų sutikimą;
 • kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Mums taikoma teisinė prievolė;
 • kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra Jūsų sutartis su UAB „ADMA“ (arba prašymas sudaryti sutartį), t.y. Jūsų pageidavimas apsipirkti internetinėje parduotuvėje ADMA.LT ar ADMA parduotuvėje arba gauti tam tikras paslaugas (išsinuomoti daiktą, gauti prekių pristatymo paslaugą, nusipirkti prekes išsimokėtinai ir kita). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi Jums davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu, lojalumo programos dalyvavimo ir administravimo tikslu). Jūsų sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Jei Jus nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas Jums susisiekus su Mumis el. paštu info@adma.lt ar telefonu +370 37 260623 arba paspaudus nuorodą Jūsų paskyroje parduotuvėje ADMA.LT bei atsisakius informacinių pranešimų siuntimo. Jums atsisakius informacinių pranešimų siuntimo, Jūsų duomenis nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais bei ištrinti iš UAB „ADMA“ Asmens duomenų saugojimo sistemų, kuriose saugomi asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti renkami, kai ADMA organizuoja žaidimus ir loterijas. Jūsų asmens duomenys šiuo tikslu bus renkami tik su Jūsų sutikimu. UAB „ADMA“ tvarko žaidimuose ir loterijose dalyvaujančių asmenų vardus, pavardes, telefono numerius, elektroninio pašto adresus. Jums nepateikus šių savo asmens duomenų UAB „ADMA“ negalės užtikrinti Jūsų dalyvavimo žaidimuose ir loterijose.

4. Duomenų saugojimo terminas

Surinkti Jūsų Asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir UAB „ADMA“ informacinėse sistemose. Jūsų Asmens duomenys yra saugojami tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Duomenis UAB „ADMA“ saugo tam, kad prireikus galėtų suteikti reikiamą informaciją ir, kad UAB „ADMA“ galėtų atsakyti į visus klausimus, susijusius su bendradarbiavimu vykdant sutartinius įsipareigojimus.

Visi pirkėjų asmens duomenys yra saugomi Mūsų sistemoje tol, kol galioja Jūsų prekės garantinis laikotarpis, bet ne mažiau kaip 2 metus. 

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi du kalendorinius metus nuo Jūsų Asmens duomenų pateikimo momento. Besibaigiant nurodytam terminui, Jums gali būti siunčiamas pranešimas dėl sutikimo atnaujinimo.

Jūsų lojalumo kortelės duomenis mes tvarkome tol, kol galioja Jūsų lojalumo programos kortelė ir kol Jūs dalyvaujate ADMA lojalumo programoje arba tol, kol pateikiate rašytinį pareiškimą, patvirtinantį, kad nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu arba prašote šį asmens duomenų tvarkymą nutraukti.

Dalyvavimo loterijose ar žaidimuose duomenis mes saugome ne ilgiau, nei žaidimo vykdymo laikotarpiu, o Jūsų laimėjimo atveju, tol, kol reikalauja mokesčių administravimą reglamentuojantys teisės aktai.

Tiesioginei rinkodarai reikalingus asmens duomenis mes tvarkome ir saugome du metus nuo Jūsų sutikimo davimo, išskyrus tuos atvejus, jei sutikimą atšaukiate anksčiau arba pageidaujate pratęsti sutikimą.

Vaizdo įrašai asmenų ir turto apsaugos tikslu saugomi ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo jų užfiksavimo datos. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.

Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visa laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

5. Asmens duomenų apsaugos priemonės

UAB „ADMA“ tvarkydama asmens duomenis įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinius „įsilaužimo“ į vidaus tinklus ir duomenų bazės testavimus, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

UAB „ADMA“ pažymi, kad saugų apsipirkimą internetinėje parduotuvėje ADMA.LT užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas, kurį suteikė tarptautinis elektroninio parašo sertifikavimo centras "Comodo". Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp lankytojo naršyklės ir ADMA.LT serverio, yra šifruojama, todėl informacija tampa saugi ir nepasiekiama tretiesiems asmenims.

ADMA.LT nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų – internetinės parduotuvės ADMA.LT pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų sistemų puslapiuose, todėl elektroninei parduotuvei ADMA.LT ši informacija neprieinama.

6. Socialiniai tinklai

UAB „ADMA“ valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį asmuo mato, ką veikia socialiniame tinke, su kuo bendrauja ir kitą informaciją, todėl rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia:

UAB „ADMA“, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai suteikdami Mums galimybė sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti, gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Mums sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Mūsų paskyrose ar skaitant Mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Mumis per socialinius tinklus, apsilankant Mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, Mes gauname informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Mūsų parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

7. Slapukai

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis įrenginio nustatymuose.

ADMA.LT svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), klientui aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Duotą sutikimą bet kada galima atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. UAB „ADMA“ atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, rekomenduotina naudotis interneto naršyklių pagalbos funkcijomis.

8. Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

UAB „ADMA“, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių ir tik tuo atveju, kai tokiam atskleidimui yra teisėtas pagrindas. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims asmens duomenų subjekto prašymu, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms. 

UAB „ADMA“ gali pateikti asmens duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia UAB „ADMA“ paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis UAB „ADMA“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Jūsų asmens duomenų tvarkytojai gali būti pasitelkiami šioms sritims, tačiau jomis neapsiribojant: UAB „ADMA“ informacinių sistemų priežiūrai ir administravimui, tiesioginės rinkodaros informacinių pranešimų siuntimui, Jūsų saugomų asmens duomenų saugumui serveriuose užtikrinti, teisinių paslaugų, susijusių su Jūsų pateiktomis pretenzijomis, suteikimui, kurjeriams, vežantiems Jūsų užsakytas prekes ir pan. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal UAB „ADMA“ nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkiant subrangovus, UAB „ADMA“ imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. 

Vykdant teisines prievoles, nustatytas teisės aktuose, gavus prašymą, UAB „ADMA“ gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. UAB „ADMA“ tokiais atvejais gautus prašymus vertins tik atsižvelgdama į Jūsų teises ir asmens duomenų apsaugą ir Jūsų asmens duomenis minėtoms institucijoms atskleis tik tuo atvejui, jei įsitikins, kad toks atskleidimas yra būtina, proporcingas ir neišvengiamas bei tokiam perdavimui yra teisėtas pagrindas. UAB „ADMA“ taip pat gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtų vykdyti teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus, kaip tai numato Bendrasis asmens duomenų reglamentas.

Asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.

9. Duomenų subjektų teisės

Jūs turite šias teises:

 • gauti informaciją apie UAB „ADMA“ turimus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip jie yra tvarkomi;
 • kreiptis į UAB „ADMA“ su prašymu pataisyti asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju reikalinga pateikti prašymą, kurį gavus UAB „ADMA“ patikrina pateiktą informaciją ir imasi reikiamų veiksmų;
 • kreiptis į UAB „ADMA“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei susipažinus su asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „ADMA“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

info@adma.lt

Nepavykus išspręsti klausimo, Jus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę. 

Atnaujinta: 2020-10-28